Harmonogram

harmonogram do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Konferencji – Czwartek, 30 listopada 2023r.

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników Konferencji – Studio Konferencyjne: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
9.00 – 9.10
Otwarcie Konferencji
Rada Priorytetu: Współpraca z biznesem – Obszar Samorząd Terytorialny – Strategia UEW 2030
dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW – Wicedyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
9.10 – 11.15
Sesja I
 
Zarządzanie finansami publicznymi w świetle wyników przeprowadzonych przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa 2022
dr Marcin Kaliński – p.o. Dyrektor Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
mgr inż. Ziemowit Florkowski – doradca ekonomiczny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
 
Dostęp do informacji publicznej w obszarze wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, radca prawny
 
Stykowe płaszczyzny wykonania przedmiotu umowy i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny
 
Niedozwolone klauzule umowne w zamówieniach publicznych
dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego
 
Realizacja zadań gminy wynikająca z ustawy o ochronie zwierząt – aspekty prawne i finansowe
mgr Ewelina Kurzydło – Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 
Dyskusja
11.15 – 11.30
Przerwa
 
11.30 – 13.00
Sesja II
 
Obowiązek realizacji zadań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w kontekście ustalenia czasu popełnienia czynu i podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Zmiana kategoryzacji tytułu dłużnego z kredytu krótkoterminowego na długoterminowy i jej skutki w sferze finansów publicznych i ponoszonej odpowiedzialności
mgr Anna Zawadzka – ekonomista, MBA w administracji publicznej, skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 
Możliwość restrukturyzacji zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w świetle ostatnich zmian ustawy o finansach publicznych
mgr Mariusz Gołaszewski – ekspert i praktyk rynku kapitałowego w obszarze finansowania długu samorządowego
 
Dyskusja
13.00 – 13.15
Przerwa
 
13.15 – 15.30
Sesja III
 
Prawne uregulowania a nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji udzielanej na prowadzenie edukacji w chmurze
mgr Elżbieta Solska-Kuchciak – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, audytor wewnętrzny, MBA in Community Management, członek IIA Polska
 
Obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako wierzyciela zobowiązanego do terminowego dochodzenia należności pieniężnych
mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski – prawnik (UMCS w Lublinie), freelancer, licencjonowany audytor wewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego
 
Finanse publiczne i zakresy ich naruszenia w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 
Zakresy naruszenia prawnych granic finansowania z budżetu gminy ochotniczych straży pożarnych
dr Dariusz P. Kała – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
Naruszenie podstaw dokonywania wydatków publicznych jako przesłanka odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny
 
Notarialne wymogi procesu nabycia nieruchomości przez gminę
dr hab. Wojciech Gonet – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 
Dyskusja, zakończenie obrad Części I
 
 
CZĘŚĆ II – Wystąpienia ON-LINE i Sesja posterowa
 
(transmisja wystąpień konferencyjnych on-line oraz sesji posterowej z uwagi na możliwość odtworzenia w dowolnym terminie odbywa się w czasie indywidualnym, dogodnym dla każdego uczestnika)
 
 
Sesja IV ON-LINE
 
E–doręczenia jako nowy sposób komunikacji jednostki sektora finansów publicznych (ujęcie praktyczne, skutki nieprawidłowości)
mgr Małgorzata Czartoryska – prawnik, pracownik jednostek sektora finansów publicznych, audytor wewnętrzny ISO 27000, autor specjalistycznych publikacji z zakresu procedur egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego oraz ochrony danych osobowych
 
Zobowiązania i zaangażowanie – sposób ewidencji kosztów i wydatków (na tle stwierdzanych nieprawidłowości)
dr Irena Bruszewska – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Klasyfikacja budżetowa i jej uwarunkowania w procesie realizacji wydatków publicznych – stwierdzane nieprawidłowości i ich skutki na tle ustaleń organów kontrolnych
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Obowiązek wystawiania i przyjmowania faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r. przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzenie do KSeF
mgr Irena Siwek – absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze skarbowości w tym były kierownik działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT
 
Zdolność spłaty długu w działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych
mgr Iwona Frańczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 
Analityka śledcza w finansach publicznych: zarządzanie i odczytanie informacji – ujawnianie przestępstw
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja V ON-LINE
 
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na bazie informacji KRRIO o wynikach kontroli koordynowanej w zakresie „Ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych JST”
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Zaciąganie zobowiązań wieloletnich na podstawie upoważnień zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w spojrzeniu art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Adriana Kamedulska – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 
Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji w ujęciu czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych
mgr Wojciech Lachiewicz – administratywista, ekspert z tematyki finansów publicznych; wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 
Zaniechanie złożenia oświadczenia w postepowaniu o udzielenie zamówienia w ujęciu dyscypliny finansów publicznych
dr Paweł Falenta – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 
Znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych i jego prawne uwarunkowania
dr Anna Rotter – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
 
Prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny
 
Instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a prawa obwinionego w postępowaniu
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja VI ON-LINE
 
Dwa lata stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – synteza obszaru nieprawidłowości
mgr Mateusz Winiarz – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
 
Rozliczenie dotacji po uchyleniu ustawy covidowej
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 
Najnowsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące opodatkowania dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektów dotyczących ochrony środowiska (w zakresie montażu fotowoltaiki, solarów, pieców, usuwania folii rolniczych i azbestu) – po wyrokach TSUE z dnia 30 marca 2023 r. sygn. C-612/21 i sygn. C-616/21
mgr Irena Siwek – absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze skarbowości w tym były kierownik działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT
 
Dopuszczalność zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownika samorządowego w okresie wypowiedzenia na tle dyrektyw dokonywania wydatków określonych art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy i finansach publicznych
mgr Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor kilkudziesięciu książek, w tym komentarzy z tego zakresu, wykładowca na licznych szkoleniach dotyczących prawa pracy
 
Wydatkowanie środków publicznych w ramach umów o poprawę efektywności energetycznej
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Nauki Administracji, radca prawny
 
Prawne podstawy ustalania stawki ekwiwalentu po ostatniej nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023 poz. 1560).
dr Dariusz P. Kała – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
Audyt wewnętrzny w biznesie a audyt w sektorze publicznym – podobieństwa, różnice, doświadczenia, możliwości wykorzystania
mgr Piotr Jaworski – audytor, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Oszustwa i nadużycia finansowe
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja VII ON-LINE
 
Przesłanki i skutki odstąpienia oraz rozwiązania umowy zawartej przez jednostkę sektora finansów publicznych
mgr Katarzyna Makowska – Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Katarzyna Makowska
 
Dochodzenie należności z podatku od nieruchomości jako wierzytelności gminy w postępowaniu upadłościowym
mgr Ewa Piechota-Oloś – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, radca prawny
 
Jak zgodnie z prawem odmówić dostępu do informacji publicznej ?
dr Barbara Michalak – doktor nauk prawnych, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem, autorka publikacji w systemie informacji prawnej LEX
 
Proces realizacji wydatku publicznego w uwarunkowaniach wstępnej kontroli dokonywanej przez głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (art. 54 ustawy o finansach publicznych)
mgr Anna Szymkiewicz – ekonomista, skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania budżetowego
 
Bezprawne wykorzystanie nazwy gminy i jej herbu przez osoby trzecie (konsekwencje prawne, skutki finansowe)
mgr Paulina Jaworska – ekspert w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej realizujący przedsięwzięcia na rzecz wspierania innowacyjności
 
Wpływ strategicznych rządowych inwestycji infrastrukturalnych na dochody gmin (studium przypadku CPK)
prof. UP dr hab. Marian Kachniarz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
Konsekwencje przeznaczenia dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na jej wydatki
mgr Ewa Czarniecka – główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Wspólna obsługa administracyjna finansowa i organizacyjna w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
mgr Daniel Karaźniewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Przesłanki odstąpienia od podejmowania w stosunku do zobowiązanego czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w świetle prawnych granic art. 42 ust. 6 ustawy o finansach publicznych
dr Hanna Kmieciak – doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja – POSTERY
 
Dotacja w systemie finansowania zadań publicznych
dr Paulina Bieś-Srokosz – Adiunkt Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 
Przedmiot i formy udzielanej pomocy w obszarze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego
mgr Ewa Zarzecka – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
 
Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli jak zadbać o rozwój miasta dzieląc się kosztami i ryzykiem
dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Zagospodarowanie terenów jako element potencjału rozwojowego miast
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy jako integrator zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym jej rozwojem
dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu
mgr Jakub Sokołowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
 
Zakończenie konferencji