Harmonogram

harmonogram do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Konferencji – Wtorek, 29 listopada 2022r.

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników Konferencji – Studio Konferencyjne: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
9.00 – 9.10
Otwarcie Konferencji – wystąpienie Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
9.10 – 11.10
Sesja I
 
Dotacje inwestycyjne dla samorządów – modele alokacji
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ekspert Fundacji Batorego
 
Dostęp do informacji publicznej w sferze finansów publicznych jednostki samorządu terytorialnego
dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p
 
Obszary naruszeń prawnych granic działania jednostki samorządu terytorialnego i ich skutki finansowe
mgr Ewelina Kurzydło – Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 
Wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w świetle przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Krytyczne obszary procesu badania zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego
mgr Mariusz Gołaszewski – ekspert i praktyk rynku kapitałowego w obszarze finansowania długu samorządowego
 
Dyskusja
11.10 – 11.20
Przerwa
 
11.20 – 13.10
Sesja II
 
Finansowanie i wspieranie działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu Najwyższej Izby Kontroli
dr Marcin Kaliński, p.o. Dyrektor Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu
 
Zamówienia publiczne: wartość zamówienia a kwoty w planie finansowym (w świetle wyników kontroli)
mgr Mateusz Winiarz – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
 
Zagadnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych w świetle ograniczeń dopuszczalności modyfikacji umowy
dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Współczesnych Problemów Obrotu Cywilnego
 
Udaremnienie lub utrudnianie przetargu publicznego w obszarze znamion czynu zabronionego
dr Paweł Falenta – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 
Podstawy odpowiedzialności za naruszenie procesu realizacji wydatków publicznych (zamówień) o wartości mniejszej niż 130.000 zł
mgr Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny
 
Dyskusja
13.10 – 13.20
Przerwa
 
13.20 – 15.30
Sesja III
 
Umowa EPC jako środek poprawy efektywności energetycznej w samorządzie terytorialnym
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Nauki Administracji, radca prawny
 
Cywilistyczne uwarunkowania naruszenia zasady terminowej realizacji zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego
mgr Michał Stawiński – doradca podatkowy, adwokat
 
Wydatki z budżetu z tytułu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
mgr Waldemar Witalec – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
 
Uwarunkowania procesu odpowiedzialności głównego księgowego za (nie)dokonanie wstępnej kontroli
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny
 
Finansowe konsekwencje naruszenia terminu zwrotu dotacji przez podmiot dotowany
mgr Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, radca prawny
 
Podstawy identyfikacji tytułów dłużnych gminy w zakresie ustalonym regulacją art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych
mgr Anna Zawadzka – ekonomista, MBA w administracji publicznej, długoletni skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 
Finansowanie z budżetu gminy zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – utrzymanie i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych
dr Dariusz P. Kała – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 
Dyskusja, zakończenie obrad Części I
 
 
CZĘŚĆ II – Wystąpienia ON-LINE i Sesja posterowa
 
(transmisja wystąpień konferencyjnych on-line oraz sesji posterowej z uwagi na możliwość odtworzenia w dowolnym terminie odbywa się w czasie indywidualnym, dogodnym dla każdego uczestnika)
 
 
Sesja IV ON-LINE
 
W jaki sposób przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
mgr Ewa Czarniecka – główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Inwentaryzacja w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
mgr Daniel Karaźniewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Zaciąganie zobowiązań w świetle przesłanek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
 
Wykonywanie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego ze wskazaniem przyczyn powstawania nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych
dr Irena Bruszewska – skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Dopuszczalność umowy użyczenia w obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego
mgr Ewa Piechota–Oloś – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, radca prawny
 
Poręczenie w prawnych granicach działania powiatu (studium przypadku)
mgr Iwona Frańczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 
Odstąpienie i rozwiązanie umowy jako element konstrukcyjny przedmiotu zobowiązania
mgr Katarzyna Makowska – Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Katarzyna Makowska
 
Podstawy definicyjne dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
mgr Wojciech Lachiewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 
Dotacje w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu – rozliczenie dotacji, w tym z uwzględnieniem przedmiotu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
 
Czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych w ujęciu nakazu stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy
dr Anna Rotter – Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja V ON-LINE
 
SLIM VAT3 – najważniejsze zmiany dotyczące JST w podatku VAT w 2023 r.
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT
 
Kontrola faktury w procesie realizacji wydatków publicznych
mgr Arkadiusz Talik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny
 
Obowiązki akcyzowe JST przy wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach OZE
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT
 
Zmiany stawek VAT – energia elektryczna, energia cieplna, gaz ziemny, usługi dystrybucji w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT
 
Podatek VAT w JST od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dokonanego z mocy prawa
mgr Irena Siwek – Kierownik Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym; ekspert VAT
 
Kontrola zarządcza – kluczowe obszary analizy ryzyka na płaszczyźnie planu działania jednostki
mgr Jakub Mielczarek – ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Klasyfikacja budżetowa i jej uwarunkowania w procesie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych – stwierdzane nieprawidłowości i ich skutki na tle ustaleń organów kontrolnych
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Zmiany w obszarze sprawozdawczości budżetowej i ich skutki dla JST
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych na tle przedmiotu raportowania
mgr Bartosz Banasiuk – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych
 
Dyskusja (komunikator, e-mail)
 
 
Sesja VI POSTERY
 
Transparentność gospodarowania środkami publicznymi
dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Czy modele oraz ustalenia i rekomendacje prawidłowo integrują zarządzanie przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin? Potrzebne korekty przepisów i działania edukacyjne
dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Zasoby mieszkaniowe jako element potencjału rozwojowego miast
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Dotacje w ujęciu strukturalnym uchwały budżetowej
dr Paulina Bieś-Srokosz, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie -Wydział Prawa i Ekonomii
 
Efektywne wydatkowanie środków publicznych poprzez wdrażanie technologii ICT w systemie transportowym miasta
mgr Jakub Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Proces realizacji dochodu przez jednostkę sektora finansów publicznych
dr Jacek Wychowanek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
Zakończenie konferencji