Wystąpienia 2023

Nagrania z konferencji – playlista

Zaciąganie zobowiązań wieloletnich na podstawie upoważnień zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w spojrzeniu art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Adriana Kamedulska – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


Instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a prawa obwinionego w postępowaniu
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;


Zobowiązania i zaangażowanie – sposób ewidencji kosztów i wydatków (na tle stwierdzanych nieprawidłowości)
dr Irena Bruszewska – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


Konsekwencje przeznaczenia dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na jej wydatki
mgr Ewa Czarniecka – główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych;


Wydatkowanie środków publicznych w ramach umów o poprawę efektywności energetycznej
dr Rafał Cieślak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Nauki Administracji, radca prawny;


Zaniechanie złożenia oświadczenia w postepowaniu o udzielenie zamówienia w ujęciu dyscypliny finansów publicznych
dr Paweł Falenta – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;


Klasyfikacja budżetowa i jej uwarunkowania w procesie realizacji wydatków publicznych – stwierdzane nieprawidłowości i ich skutki na tle ustaleń organów kontrolnych
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na bazie informacji KRRIO o wynikach kontroli koordynowanej w zakresie „Ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych JST”
mgr Krystyna Gąsiorek – ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;


Przesłanki i skutki odstąpienia oraz rozwiązania umowy zawartej przez jednostkę sektora finansów publicznych
mgr Katarzyna Makowska – Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Katarzyna Makowska;


Finanse publiczne i zakresy ich naruszenia w obszarze pożytku publicznego i wolontariatu
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


Proces realizacji wydatku publicznego w uwarunkowaniach wstępnej kontroli dokonywanej przez głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (art. 54 ustawy o finansach publicznych)
mgr Anna Szymkiewicz – ekonomista, skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania budżetowego;


Dopuszczalność zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracownika samorządowego w okresie wypowiedzenia na tle dyrektyw dokonywania wydatków określonych art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy i finansach publicznych
mgr Marek Rotkiewicz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor kilkudziesięciu książek, w tym komentarzy z tego zakresu, wykładowca na licznych szkoleniach dotyczących prawa pracy;


Obowiązek wystawiania i przyjmowania faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r. przez jednostki samorządu terytorialnego – wprowadzenie do KSeF
mgr Irena Siwek – absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze skarbowości w tym były kierownik działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT;


Najnowsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące opodatkowania dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektów dotyczących ochrony środowiska (w zakresie montażu fotowoltaiki, solarów, pieców, usuwania folii rolniczych i azbestu) – po wyrokach TSUE z dnia 30 marca 2023 r. sygn. C-612/21 i sygn. C-616/21
mgr Irena Siwek – absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze skarbowości w tym były kierownik działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT;


Oszustwa i nadużycia finansowe
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;


Analityka śledcza w finansach publicznych: zarządzanie i odczytanie informacji – ujawnianie przestępstw
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;


Dwa lata stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – synteza obszaru nieprawidłowości
mgr Mateusz Winiarz – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji;


Przesłanki odstąpienia od podejmowania w stosunku do zobowiązanego czynności zmierzających do wykonania zobowiązania w świetle prawnych granic art. 42 ust. 6 ustawy o finansach publicznych
dr Hanna Kmieciak – doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;


Zdolność spłaty długu w działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych
mgr Iwona Frańczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;


Bezprawne wykorzystanie nazwy gminy i jej herbu przez osoby trzecie (konsekwencje prawne, skutki finansowe)
mgr Paulina Jaworska – ekspert w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej realizujący przedsięwzięcia na rzecz wspierania innowacyjności;


Wspólna obsługa administracyjna finansowa i organizacyjna w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
mgr Daniel Karaźniewicz – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;


Prawne podstawy ustalania stawki ekwiwalentu po ostatniej nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2023 poz. 1560)
dr Dariusz P. Kała – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;


Dochodzenie należności z podatku od nieruchomości jako wierzytelności gminy w postępowaniu upadłościowym
mgr Ewa Piechota-Oloś – Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, radca prawny;


Prawo do obrony w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
mgr Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;


Zakresy naruszenia prawnych granic finansowania z budżetu gminy ochotniczych straży pożarnych
dr Dariusz P. Kała – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;


Rozliczenie dotacji po uchyleniu ustawy covidowej
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;


Zarządzanie finansami publicznymi w świetle wyników przeprowadzonych przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa 2022
mgr inż. Ziemowit Florkowski – doradca ekonomiczny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

Zagospodarowanie terenów jako element potencjału rozwojowego miast
format PDF
dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Partnerstwo publiczno-prywatne, czyli jak zadbać o rozwój miasta dzieląc się kosztami i ryzykiem
format PDF
dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy jako integrator zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym jej rozwojem
format PDF
dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu