Dyscyplina Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na X Ogólnopolską Konferencję:

Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Gospodarka finansowa w uwarunkowaniach współzależności finansów publicznych 2023-2024.

która odbędzie się w formie online w dniu 30 listopada 2023 r. (studio konferencyjne: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Organizatorzy Konferencji diagnozując najistotniejsze problemy w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych opracowali program Konferencji obejmujący 50 wystąpień konferencyjnych zgrupowanych w VIII sesjach bazujących wokół osnowy podstawowego założenia programowego bieżącej X edycji Konferencji „Gospodarka finansowa w uwarunkowaniach współzależności finansów publicznych 2023-2024”.

W ramach programu Konferencji obejmującego przedmiot finansów publicznych przewidziano wystąpienia osób o uznanych doświadczeniach zawodowych legitymowanych w obszarze dyscypliny finansów publicznych, działalności jednostek sektora finansów publicznych, państwowych organów kontroli, czy też naukowej analizy zagadnień umiejscowionych w profilu Konferencji.

Zapraszając Państwa do analizy harmonogramu Konferencji nadmieniamy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami wystąpienia konferencyjne posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego działania (zaniechania) osoby odpowiedzialnej za gromadzenie i dysponowanie środkami publicznymi, a praktyczny charakter rozważań każdego z wystąpień zostanie rozszerzony o kontekst nawiązujący do rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

W zakreślonym odniesieniu jako adresatów Konferencji wskazać należy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów oraz województw, skarbników, kierowników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, osoby realizujące zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W aspekcie bieżącej X edycji Konferencji nadmienić należy, iż zakreślona dekada propagowania wzorców postępowania, których wspólny mianownik stanowi niezmiennie dążenie do eliminacji bądź ograniczania stwierdzanych nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym związanych z sferą odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to oprócz kilkuset wystąpień konferencyjnych również sfera realizacji publikacji książkowych i licznych opracowań dotyczących zarówno obszarów finansów publicznych oraz bezpośrednio ich dyscypliny. Wynikiem współpracy z uczelniami akademickimi profilującymi programy edukacyjne w zakresie prawa oraz ekonomii stanowiło opracowanie w przestrzeni lat 2014 – 2023 publikacji nawiązujących wprost do przedmiotu tematycznego poszczególnych edycji Konferencji, w tym wyszczególnionych przykładowo jak poniżej.

Publikacja poświęcona tematyce dyscypliny finansów publicznych
Nowe zeszyty samorządowe
Publikacja DFP
Correcty iurisprudentia
Correcta nr 1
Correcta nr 1-2
Finanse komunalne