Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

dr Paulina Bieś-Srokosz

Adiunkt Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie;

dr Irena Bruszewska

skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, ekspert z tematyki finansów publicznych;

dr Rafał Cieślak

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;

mgr Ewa Czarniecka

główna księgowa w jednostce budżetowej, ekspert z tematyki finansów publicznych;

mgr Małgorzata Czartoryska

prawnik, pracownik jednostek sektora finansów publicznych, audytor wewnętrzny ISO 27000, autor specjalistycznych publikacji z zakresu procedur egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego oraz ochrony danych osobowych;

mgr Marek Dyjasz

ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

dr Paweł Falenta

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;

mgr inż. Ziemowit Florkowski

doradca ekonomiczny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

mgr Iwona Frańczuk

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;

mgr Krystyna Gąsiorek

ekonomista, ekspert z tematyki finansów publicznych;

mgr Mariusz Gołaszewski

ekspert i praktyk rynku kapitałowego w obszarze finansowania długu samorządowego;

dr hab. Wojciech Gonet

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Nauk o Polityce i Administracji;

mgr Paulina Jaworska

ekspert w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej realizujący przedsięwzięcia na rzecz wspierania innowacyjności;

mgr Piotr Jaworski

audytor, ekspert z tematyki finansów publicznych;

prof. UP dr hab. Marian Kachniarz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

dr Marcin Kaliński

p.o. Dyrektor Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

dr Dariusz P. Kała

adiunkt Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;

mgr Adriana Kamedulska

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Daniel Karaźniewicz

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

dr Hanna Kmieciak

doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

mgr Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Ewelina Kurzydło

Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;

mgr Wojciech Lachiewicz

administratywista, ekspert z tematyki finansów publicznych; wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;

mgr Katarzyna Makowska

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Katarzyna Makowska;

dr Barbara Michalak

doktor nauk prawnych, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem, autorka publikacji w systemie informacji prawnej LEX;

mgr Ewa Piechota–Oloś

radca prawny, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu;

dr Wojciech Robaczyński prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, zastępca kierownika Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego WPiA UŁ, członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

mgr Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy, autor kilkudziesięciu książek, w tym komentarzy z tego zakresu, wykładowca na licznych szkoleniach dotyczących prawa pracy;

dr Anna Rotter

Sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

dr hab. Dorota Rynio, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

dr hab. Marlena Sakowska-Baryła, prof. UŁ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, radca prawny;

mgr Irena Siwek

absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze skarbowości w tym były kierownik działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT;

mgr Jakub Sokołowski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Elżbieta Solska-Kuchciak

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, audytor wewnętrzny, MBA in Community Management, członek IIA Polska;

mgr Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik (UMCS w Lublinie), freelancer, licencjonowany audytor wewnętrzny, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego;

dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Anna Szymkiewicz

ekonomista, skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania budżetowego;

mgr Arkadiusz Talik

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Mateusz Winiarz

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji;

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

mgr Ewa Zarzecka

członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

mgr Anna Zawadzka

ekonomista, MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych;