Wykładowcy

Podstawowe informacje dotyczące wykładowców (sporządzono w porządku alfabetycznym)

dr hab. Michał Bitner

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Rafał Cieślak

Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego;

mgr Michalina Domańska

certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów;

mgr Marek Dyjasz

ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;

mgr Janusz Facon

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

dr Paweł Falenta

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

mec. Maciej Gardas

Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

mgr Lucyna Hanus

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

mgr Marek Jędrzejewski

Fundacja Orły Sportu;

dr Maciej Kobak

sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;

mec. Ireneusz Kołakowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

mgr Jarosław Kotowski

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

mgr Radosław Kujawiński

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

mec. Remigiusz Mazur

etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

dr Przemysław Niemczuk

Dziekan Dyrektor Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;

mgr Violetta Radecka-Sinicka

st. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

mec. Joanna Radzieja

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

dr Wojciech Robaczyński

Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji), Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

dr Anna Rotter

Ministerstwo Finansów, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;

dr Marcin Smaga

Adiunkt Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny;

mgr Michał Stawiński

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

mgr Małgorzata Stręciwilk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji;

mgr Łukasz Strzelecki

Prezes Zarządu Fundacji Orły Sportu;

mgr Agnieszka Śliwińska

Naczelnik Wydziału Kontroli, Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;

mec. Arkadiusz Talik

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

dr Rafał Trzeciakowski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny;

prof. UE dr hab. Artur Walasik

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

mgr Mateusz Winiarz

Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie;

mec. Beata Zalewska

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

mgr Grzegorz Zieliński

Audytor wewnętrzny, Doradca Instytutu Rachunkowości i Podatków;

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

RIO Wrocław

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

RIO Opole

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Fundacja Orły Sportu

Fundacja Orły Sportu

PATRONAT MEDIALNY

Serwis Samorządowy samorzad.LEX.pl

OBSŁUGA KONFERENCJI

szkolenia dla budżetu