Harmonogram Konferencji

harmonogram konferencji do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Konferencji - Środa, 19.04.2017

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
12.00 – 12.15 Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wystąpienia zaproszonych gości)
12.15 – 14.15 Sesja I
I. Sesja konferencyjna, w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Wspólna obsługa finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego – prawne i organizacyjne uwarunkowania zakresu działania jednostki obsługującej i obsługiwanej w świetle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
Ryzyko organizacyjne w jednostce budżetowej na tle podstaw odpowiedzialności za procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.
prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
Ochrona należności jednostki samorządu terytorialnego. Prawne podstawy ponoszenia odpowiedzialności w sferze dyspozycji art. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Anna Rotter – Ministerstwo Finansów, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;
Antykorupcja w sektorze finansów publicznych - zarządzanie ryzykiem korupcji i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego.
mgr Piotr Jaworski – certyfikowany audytor wewnętrzny (CGAP, audytor wewnętrzny w sektorze finansów publicznych);
14.15 – 14.30 Sesja plakatowa, Bufet kawowy
14.30 – 16.30 Sesja II
II. Sesja konferencyjna, w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli i orzecznictwa sądowego.
dr Marcin Kaliński, mgr Radosław Kujawiński – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;
Dotacje oświatowe w odsłonie odpowiedzialności podmiotu dotującego oraz beneficjenta.
mgr Wojciech Lachiewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Krakowie, członek Kolegium RIO w Krakowie
Obowiązek zwrotu dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
dr Magdalena Kowalska, dr Agnieszka Kowalska – Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu;
Dylematy oceny prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu JST w postępowaniu prowadzonym przez organ niezależny od donatora.
mec. Remigiusz Mazur – Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Opolu, radca prawny;
16.30 – 16.45 Sesja plakatowa, Bufet kawowy
16.45 – 18.45 Sesja III
III. Sesja konferencyjna, w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Podstawy dokonywania wydatków publicznych - kwalifikowalność nieprawidłowości stwierdzanych w ramach ustaleń kontroli na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych.
mec. Joanna Radzieja –Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Wrocław), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;
Umowy cywilnoprawne w obszarze dyscypliny finansów publicznych.
dr Wojciech Robaczyński – Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji), Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych na tle znamion czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium RIO w Zielonej Górze
Fundusz sołecki w obszarze dyscypliny finansów publicznych.
mgr Janusz Mularz – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych I instancji (Rzeszów), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;
19.00 – 19.50 Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)
20.15 Wydarzenie artystyczne

Harmonogram Konferencji - Czwartek, 20.04.2017

07.00 – 08.45 Śniadanie (miejsce Hotel)
09.00 – 10.30 Sesja I
I. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Wyniki ustaleń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu za lata 2015 - 2016 na tle przedmiotu działalności organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Urszula Wycisk – Główny Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Identyfikacja obszarów zagrożeń gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w spojrzeniu organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Olsztyn), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
Rada i jej komisje w procesie kontroli działalności wójta (zarządu) oraz jednostek organizacyjnych na tle obowiązku złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Arkadiusz Talik – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych I instancji (Opole), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
Kontrola zarządcza II stopnia a nadzór nad jednostkami budżetowymi. Możliwość wystąpienia ryzyk związanych z nadużyciami finansowymi.
mgr Michalina Domańska-Zabawczuk – certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów;
Nieustalenie należności jednostki samorządu terytorialnego jako znamię czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
mgr Michał Stawiński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
10.30 – 10.45 Bufet kawowy
10.45 – 12.15 Sesja II
II. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Powierzenie pomocniczych działań zakupowych a podmiotowy zakres odpowiedzialności.
mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Kraków), Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
Określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
dr Marcin Smaga – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński;
Prawne podstawy stosowania trybu z wolnej ręki (zamówienia publiczne in-house) w świetle znamion czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
dr Rafał Cieślak – Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;
Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
dr Izabela Fundowicz – Naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych;
12.15 – 12.30 Bufet kawowy
12.30 – 14.30 Sesja III
III. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Zaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy (wieloletnich) a zasada roczności budżetu.
mec. Ireneusz Kołakowski –Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Warszawa), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;
Inwentaryzacja – zakres stwierdzanych nieprawidłowości, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Kielcach
Kwota minimalna jako przesłanka wyłączenia bezprawności czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
mec. Beata Zalewska – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Opole), radca prawny;
Związek odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z nagrodą Nobla (2009) z dziedziny ekonomii.
dr Daniel Jurewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
14.30 – 14.45 Zakończenie Konferencji
15.00 – 15.45 Lunch dwudaniowy serwowany (miejsce obiadu Hotel)