Harmonogram Konferencji

harmonogram konferencji do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Konferencji - Czwartek, 19.04.2018

11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
12.00 – 12.15 Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
12.15 – 12.40 Wykład inauguracyjny
Znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

prof. UŁ dr hab.Mariusz Jerzy Golecki – Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;
12.40 – 14.40 Sesja I
I. Sesja konferencyjna, w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Prawne znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie stanowiącym podstawę zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania wydatku.
mgr Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
Ugoda w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Zbigniew Zieliński – Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów;
Przedawnienie należności w prawie cywilnym i finansowym a przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Arkadiusz Talik – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu, radca prawny;
Zaniechanie wydania decyzji administracyjnej jako czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.
mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
14.40– 15.10 Sesja plakatowa „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania dyscypliny finansów publicznych”, bufet kawowy
15.10 – 17.40 Sesja II
II. Sesja konferencyjna, w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Węzłowe obszary zagrożenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów i ich systemowa eliminacja – dyscyplina finansów publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych.
dr Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
Kontrola zarządcza w spojrzeniu dyscypliny finansów publicznych (przeciwdziałanie organizacyjnym uwarunkowaniom obszarów naruszenia przepisów prawa).
dr Anna Rotter – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, radca prawny;
Zamówienia publiczne poprzez pryzmat orzeczeń uniewinniających od zarzutu popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa RIO w Krakowie;
Znaczny stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych w zamówieniach publicznych, czyli o podstawach wymiaru w powołanym obszarze kar pieniężnej lub nagany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
dr Marcin Smaga – Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji;
O niezgodnym z prawem dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
dr Rafał Cieślak – Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;
17.45– 18.45 Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)
19.15 Wydarzenie artystyczne

Harmonogram Konferencji - Piątek, 20.04.2018

07.00 – 08.45 Śniadanie (miejsce Hotel)
09.00 – 10.30 Sesja I
I. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Inwentaryzacja – źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
Najnowsze uwarunkowania realizacji zasady jawności (dostępu do informacji publicznej) w obszarze przedmiotu dyscypliny finansów publicznych.
dr Barbara Michalak – Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu;
Ryzyka finansowe w trakcie wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kontrowersje związane z traktowaniem jednostki objętej centralizacją jako płatnika VAT i związane z tym nieprawidłowości.
mgr Arkadiusz Duda – licencjonowany doradca podatkowy;
10.30 – 10.45 Bufet kawowy
10.45 – 12.15 Sesja II
II. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Zakres i skutki naruszenia przepisów prawa przez podmiot dotujący działalność pożytku publicznego bądź beneficjenta dotacji w sferze dyscypliny finansów publicznych.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium RIO w Zielonej Górze;
Finansowanie zadań oświatowych przez samorząd terytorialny w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.
mgr Radosław Kujawiński – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu;
Dotacje oświatowe w świetle nowego stanu prawnego - odsłona odpowiedzialności podmiotu dotującego oraz beneficjenta.
mgr Wojciech Lachiewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, członek Kolegium RIO w Krakowie;
Wydatki publiczne – źródłowa kwalifikowalność obszarów naruszenia prawa na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych.
mec. Joanna Radzieja – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium RIO we Wrocławiu, radca prawny;
12.15 – 12.30 Bufet kawowy
12.30 – 14.30 Sesja III
III. Sesja warsztatowa w tym wystąpienia zaproszonych wykładowców, dyskusja, wystąpienia uczestników Konferencji
Samorządowy zakład budżetowy w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;
Niezgodne z prawem zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania – kategoryzacja stwierdzanych nieprawidłowości na tle rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium RIO w Warszawie, radca prawny;
Kwota minimalna jako przesłanka wyłączenia bezprawności czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
mec. Beata Zalewska – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
Najnowsze spojrzenie na kwalifikowalność stwierdzanych naruszeń przepisów prawa w ramach znikomego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium RIO w Olsztynie;
14.30 – 14.45 Zakończenie Konferencji
15.00 – 15.45 Lunch dwudaniowy serwowany (miejsce obiadu Hotel)