Harmonogram Konferencji

harmonogram konferencji do pobrania w formacie MS Word

Harmonogram Konferencji - Czwartek, 4 kwietnia 2019r.

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
10.10 – 11.10 Wykłady inauguracyjne
Nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych
Tytuły dłużne w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej od 01.01.2019 r. (rzecz o art. 261 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).
mgr Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
Prawne granice zasad gospodarki finansowej obowiązujących w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i konsekwencje ich naruszenia.
dr hab. Michał Bitner – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego;
Dotacje celowe w systemie dofinansowania przez JST kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
dr Rafał Cieślak – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;
Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego w sferze budżetowej.
dr Przemysław Niemczuk – Dziekan Dyrektor Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;
11.10 – 13.10 Sesja I
Problemy finansowania sportu
Wydatki na inwestycje i finansowanie utrzymania infrastruktury sportowej (orliki).
mgr Łukasz Strzelecki / mgr Marek Jędrzejewski – Fundacja Orły Sportu;
Obszary nieprawidłowości w procesie rozliczania dotacji na sport ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
mgr Agnieszka Śliwińska – Naczelnik Wydziału Kontroli, Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
Przedmiot finansowania przez samorząd terytorialny zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – studium stwierdzanych nieprawidłowości.
mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
Prawne kryteria finansowania zadań z zakresu sportu/kultury fizycznej przez JST na tle regulacji ustawy o sporcie.
dr Rafał Trzeciakowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny;
Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jako delikt dyscypliny finansów publicznych. Problemy kwalifikowalności wydatków publicznych w obszarze sportu.
mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;
Finansowanie sportu ze środków publicznych w spojrzeniu Najwyższej Izby Kontroli.
mgr Radosław Kujawiński – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;
13.10 – 13.40 Sesja plakatowa „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania dyscypliny finansów publicznych”, bufet kawowy
13.40 – 15.10 Sesja II
Oszustwa w rozliczaniu środków unijnych
Oszustwa i nadużycia finansowe w projektach unijnych.
mgr Grzegorz Zieliński – Audytor wewnętrzny, doradca Instytutu Rachunkowości i Podatków;
Przestępstwa księgowe w projektach unijnych.
mgr Marek Dyjasz – ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska;
Nadużycia finansowe w obszarze wdrażania środków unijnych i mechanizmy przeciwdziałania.
mgr Michalina Domańska – certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów;
Konflikt interesu i korupcja jako zachowania prawnie zabronione w przestrzeni działania samorządu terytorialnego (ujęcie definicyjne).
mec. Arkadiusz Talik – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu, radca prawny;
15.10 – 15.30 Bufet kawowy
15.30 – 17.15 Sesja III
Zamówienia publiczne
Prawne uwarunkowania udzielania zamówień publicznych w przedmiocie gospodarki odpadami (w optyce dyscypliny finansów publicznych).
mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie;
Rynek inwestycji samorządowych (i jego zmiany) w spojrzeniu zamówień publicznych.
dr Marcin Smaga – Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji;
Podstawy rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
dr Wojciech Robaczyński – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;
Zamówienia publiczne w jutrzejszej perspektywie działania samorządu terytorialnego, czyli o kierunkach zmian w zamówieniach publicznych.
mgr Małgorzata Stręciwilk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji;
17.30 – 18.30 Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)
19.00 – 22.30 Wydarzenie artystyczne
Jak mawiają niektórzy "finanse publiczne to zmora …" zatem pora do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl Frankenstein

Harmonogram Konferencji - Piątek, 5 kwietnia 2019r.

7.00 – 8.30 Śniadanie (miejsce Hotel)
9.00 – 10.30 Sesja I
Zakresy systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych
Dyscyplina finansów publicznych na tle regulacji prawa karnego. Odpowiedzialność karna wójta za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (studium przypadków i ograniczenie ryzyka).
dr Paweł Falenta – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;
Mechanizmy finansowania zadań publicznych na podstawie porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pomocy rzeczowej i finansowej pomiędzy tymi jednostkami w zakresie utrzymania dróg publicznych.
dr Maciej Kobak – sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;
Programy polityki prozdrowotnej w sferze zadań samorządu terytorialnego na tle znamion art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;
Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.
mgr Violetta Radecka-Sinicka – st. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
Analiza i ocena zasadności odrębnej penalizacji czynu stypizowanego w art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mgr Michał Stawiński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
10.30 – 10.45 Bufet kawowy
10.45 – 12.15 Sesja II
Podstawy podmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Podstawy ustalenia bądź wykluczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki sektora finansów publicznych.
dr Anna Rotter – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;
Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym w orzeczeniach organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;
Wielopłaszczyznowe wymiary prawnej analizy czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych z obszaru sprawozdawczości z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.
prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
Podstawy przypisania winy w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (pracownika, głównego księgowego, kierownika jednostki).
mec. Beata Zalewska – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Opole), radca prawny;
12.15 – 12.30 Bufet kawowy
12.30 – 14.30 Sesja III
Obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych
Dyscyplina finansów publicznych jako instrumentarium ochrony należności pieniężnych jednostki sektora finansów publicznych.
mec. Arkadiusz Talik – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu, radca prawny;
Wydatki publiczne – aktualne spojrzenie na stwierdzane obszary naruszenia prawa poprzez pryzmat dyscypliny finansów publicznych.
mec. Joanna Radzieja – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Wrocław), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze wydatków samorządowych na wynagrodzenia.
mec. Maciej Gardas – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;
Najnowsze spojrzenie na kwalifikowalność stwierdzanych naruszeń przepisów prawa w ramach znikomego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych.
mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium RIO w Olsztynie;
14.30 – 14.45 Zakończenie Konferencji
15.00 – 15.45 Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)